Sorag-jogap

REygy-ýygydan soralýan soraglar

Söwda kompaniýasy ýa-da öndüriji?

15 ýyldan gowrak iş tejribesi bolan aýna we aýna gapy zawodymyz bar

Synag üçin nusga berip bilersiňizmi?

Nusgalar 7-15 iş gününiň dowamynda berlip bilner. Nusgalaryň bahasynyň ýokarydygy sebäpli, alyjy nusga we ýük bahasyny almaly.

Haýsy hyzmaty berip bilersiňiz?

OEM / ODM hyzmatyny berip bileris, çyzgylaryňyza görä önüm öndürip bileris.

Paket usulyňyz näme?

Köplenç EPE köpügi + Deňizli agaçdan ýasalan gap (faner kartony) ulanýarys, hatda özleşdirmegi hem kabul edip bileris.

Getirilenden soň näçe wagt sargyt alyp bilersiňiz?

Ekspress arkaly: gyssagly ýagdaýda ofisiňize gelmek üçin 4-7 gün (FedEx, DHL, TNT we ş.m.)
Howa bilen: iň ýakyn howa menziline barmak üçin 4-7 gün
Deňiz bilen: Deňiz arkaly kesgitlenen porta ýetmek üçin 30 gün töweregi

Kepillik barmy?

Productshli önümlerimiz üçin 15 aýlyk çäkli kepillik bar. Kepillik hakda has giňişleýin bilmek üçin göni habarlaşyň

Töleg şertleriňiz näme?

“Proforma-faktura” -dan 30% goýum, gowşurylmazdan ozal + 70% balansy tassyklady
Göz astynda L / C.
PayPal (Diňe nusga sargyt üçin)

Sargyt tassyklanandan soň näçe wagtlap eltip bilersiňiz?

Eltip bermek, sargyt mukdaryna görä tölenenden soň 15-35 iş gününiň dowamynda amala aşyrylyp bilner.

BIZ BILEN IŞLEMEK isleýärsiňizmi?