• Side Double Glazing for Cake Showcase

  Tort vitrinasy üçin goşa aýna

  Tort sergisi üçin “YB Side Double Glazing”, çakyşmaga garşy, awtoulag şemalynyň gatylygy bilen partlama garşy, döwrebap ýüzýän pes temperaturaly aýnany ulanýar. Adatça aýna gapy Argon bilen doldurylan goşa syrçaly, Krypton islege bagly däl. Üç gezek aýna UV has gowy garşylyk üçin. Tort vitrinasy üçin “YB Side” goşa aýna 0 ℃ -22 from temperatura talaplaryny kanagatlandyryp biler.
 • Insulated Glass with LED Light

  LED çyrasy bilen izolýasiýa edilen aýna

  “LED” çyrasy bilen “YB izolýasiýa edilen aýna” (köplenç IGU ýa-da IG diýilýär) 2 ýa-da has köp aýnadan ybarat bolup, desant bilen doldurylan boşluk çyzgysy bilen bölünýär we bitewi birligi emele getirmek üçin gyralaryna germitiki möhürlenýär. “LED Light” bilen “YB izolýasiýa aýnasy”, çakyşmaga garşy, awtoulag şemalynyň gatylygy bilen partlama garşy, döwrebap ýüzýän pes temperaturaly aýnany ulanýar. Germetiki taýdan möhürlenen howa (Argon, Krypton islege bagly) giňişlik ýylylyk we ses geçirmek üçin päsgelçilik döredýär we IGU-lary howadan-howa ýylylygynyň ýokarlanmagyny ýa-da ýitgisini azaltmakda örän täsirli edýär. Pes E ýa-da şöhlelendiriji örtük bilen birleşdirilende, IGU-laryň izolýasiýa öndürijiligi ep-esli gowulaşýar.
 • Coca Cola Logo Illuminated Glass

  Coca Cola logo yşyklandyrylan aýna

  YB Coca Cola logo Yşyklandyrylan aýna (köplenç IGU ýa-da IG diýilýär) 2 ýa-da has köp aýnadan ybarat bolup, desant bilen doldurylan boşluk çyzgysy bilen bölünýär we ýeke birlik döretmek üçin gyralaryna germitiki möhürlenýär. YB Coca Cola logo Yşyklandyrylan aýna, awtoulag şemalynyň gatylygy bilen çaknyşmaga garşy, partlama garşy, döwrebap ýüzýän pes temperaturaly aýnany ulanýar. Germetiki taýdan möhürlenen howa (Argon, Krypton islege bagly) giňişlik ýylylyk we ses geçirmek üçin päsgelçilik döredýär we IGU-lary howadan-howa ýylylygynyň ýokarlanmagyny ýa-da ýitgisini azaltmakda örän täsirli edýär. Pes E ýa-da şöhlelendiriji örtük bilen birleşdirilende, IGU-laryň izolýasiýa öndürijiligi ep-esli gowulaşýar.
 • Silk Screen Printing Insulated Glass

  Küpek ekrany izolýasiýa aýnasy

  “YB Silk Screen Printing izolýasiýa aýnasy” (köplenç IGU ýa-da IG diýilýär) 2 ýa-da has köp aýnadan ybarat, desant bilen doldurylan boşluk çyzgysy bilen bölünýär we ýeke birligi emele getirmek üçin gyralaryna germetik möhürlenýär. “YB küpek ekrany çap etmek izolýasiýa aýnasy”, çaknyşma garşy, awtoulag şemalynyň gatylygy bilen partlama garşy, döwrebap ýüzýän pes temperaturaly aýnany ulanýar. Germetiki taýdan möhürlenen howa (Argon, Krypton islege bagly) giňişlik ýylylyk we ses geçirmek üçin päsgelçilik döredýär we IGU-lary howadan-howa ýylylygynyň ýokarlanmagyny ýa-da ýitgisini azaltmakda örän täsirli edýär. Pes E ýa-da şöhlelendiriji örtük bilen birleşdirilende, IGU-laryň izolýasiýa öndürijiligi ep-esli gowulaşýar.
 • Vacuum Glass

  Wakuum aýna

  YB vakuum aýnasy energiýa tygşytlaýan aýnanyň täze nesli hökmünde, wakuum aýna ýylylyk geçirijilik artykmaçlyklaryna eýedir, aýna howanyň pes ýylylyk geçirijiliginden peýdalanýar. Heatylylyk geçiriş nukdaýnazaryndan howanyň ýa-da doldurylan argonyň ýylylyk geçirijiligi kiçi ýylylyk geçirijiligine eýe. Malylylyk garşylygy ýokary bolany sebäpli, kondensasiýa garşy we doňma öndürijiligi has gowudyr. Wakuum aýna binalar, perde diwarlary, gapylar we penjireler we ş.m. üçin ulanylýar. Highokary hilli vakuum aýna islegimize görä tekiz ýa-da egri bolup biler. Islendik ululyk, reňk ýa-da nagyş dizaýny hem düzülip bilner.
 • Silk Screen Printing Cake Showcase Glass Door

  Küpek ekrany çap etmek tort torty aýna gapy

  “YB küpek ekrany çap ediş torty vitrinasy aýna gapy”, awtoulag aýnasynyň gatylygy bilen çaknyşmaga garşy, partlama garşy, döwrebap ýüzýän pes temperaturaly aýnany ulanýar. Adatça aýna gapy Argon bilen doldurylan goşa syrçaly, Krypton islege bagly däl. Üç gezek aýna UV has gowy garşylyk üçin. “YB küpek ekrany” tort torty vitrinasy aýna gapy 0 ℃ -22 from temperatura talaplaryny kanagatlandyryp biler. Alnan, Goşmaça, Doly uzyn ýa-da ýöriteleşdirilen tutawaç hem estetiki nokat bolup biler.
 • Double Glazing Wine Cabinet Glass Door

  Iki gezek aýna çakyr şkafynyň aýna gapysy

  “YB” goşa aýna çakyr şkafynyň aýna gapysy, awtoulag şemalynyň gatylygy bilen çaknyşmaga garşy, partlama garşy, döwrebap ýüzýän pes temperaturaly aýnany ulanýar. Adatça aýna gapy Argon bilen doldurylan goşa syrçaly, Krypton islege bagly däl. Üç gezek aýna UV has gowy garşylyk üçin. YB goşa aýna çakyr şkaf aýna gapy, temperatura talaplaryny 5 ℃ -22 from aralygynda kanagatlandyryp biler, güýçli magnitli gap sowuk howanyň syzmagynyň öňüni alyp biler we has güýçli. Çarçuwaly dürli bazara bolan islegiňizi ýa-da tagamyňyzy kanagatlandyrmak üçin islän reňkiňiz bilen PVX, alýumin garyndysy, poslamaýan polat bolup biler. Alnan, Goşmaça, Doly uzyn ýa-da ýöriteleşdirilen tutawaç hem estetiki nokat bolup biler.