• Sergi

            Zawodymyz şu ýyl sergä gatnaşdy new täze dizaýn doňduryjy aýna gapymyzy , söwda enjamynyň aýna gapysyny görkezdik , köp müşderi stendimize geldi, aýna gapymyza köp gyzyklanma bildirdiler industry pudagymyzyň ösýändigini görkezýän alamatlar bar.
  Koprak oka
 • New factory set up

  Täze zawod guruldy

  ZHEJIANG YUEBANG GLASS CO., LTD 2021-nji ýylyň dekabrynda tamamlanmagyna garaşylýan täze zawodyň gurluşygyna başlady. Täze zawodyň meýdany 15 000 inedördül metre barabardyr. Iki gat ussahanany we dört gat ofisi öz içine alýar. Täze zawod döredilenden soň, 1more insu goşarys ...
  Koprak oka
 • LED aýna gapy

  “LED aýna gapy” sowadyjy meýdançadaky müşderiler üçin kompaniýamyz tarapyndan öndürilen adaty önüm. Önümde 4mm pes E-Tempered Aýna + 4mm Tempered Aýna ulanylýar, LED nyşany akril bilen egrelendir ýa-da Aýna dakylýar we bu 2 temperaturaly aýnanyň ortasyna goýulýar. Adatça displeýiň täsiri gaty bet ...
  Koprak oka
 • NEW Arrival in September – Frameless Painting Glass Door with Round Corner

  Sentýabr aýynda täze geliş - Tegelek burç bilen çarçuwasyz aýna gapy

  Iýul aýynda goşmaça tutawaçly kwadrat burç aýna gapysy girizilenden soň. Bu gün size aýal dogany, tegelek burç aýna gapy bilen tanyşdyrmak isleýäris. Aşakdaky aýratynlyklar: Elýeterli goşma tutawaç we alýumin çarçuwasynyň sazlanylýan ululygy iki ýa-da üç gezek Glazin ...
  Koprak oka
 • New Arrival in July – Square Corner Freezer/Cooler Glass Door

  Iýul aýynda täze geliş - Kwadrat burç doňduryjy / sowadyjy aýna gapy

  Estetiki islegiň artmagy bilen, “YB Glass” önümleriň öndürijiligine we daşky dizaýnyna ünsi jemleýär. Bu gün size täze dizaýn hödürlemek isleýäris - Goşmaça tutawaçly çarçuwaly aýna gapy. Alýuminiý tutawajyň töwereginde ýüpek çap etmek Alýumin çarçuwasy pes E-temperatura ...
  Koprak oka
 • Something you don’t know about the condensation on your Glass Door Fridge

  Aýna gapy holodilnikdäki kondensasiýa hakda bilmeýän zadyňyz

  Kondensasiýa Aýna gapy holodilnikleriniň ýokary çyglylygy bolan ýerlerde aýnanyň daşynda kondensasiýa (suw) emele getirýändigini bilýärdiňizmi? Bu diňe bir erbet görünmek bilen çäklenmän, gaty agaç poluňyzda suwuň emele gelmegine, düzedip bolmajak zeper ýetmegine ýa-da kafel pollaryň howply süýşmegine sebäp bolup biler. Look ...
  Koprak oka
 • Do you really know Tempered Glass?

  Tempered aýnany hakykatdanam bilýärsiňizmi?

  Temperirlenen aýna Tempered ýa-da berk aýna, adaty aýna bilen deňeşdirilende güýjüni ýokarlandyrmak üçin gözegçilik edilýän termiki ýa-da himiki bejergiler bilen gaýtadan işlenýän howpsuzlyk aýnasynyň bir görnüşidir. Temperatura daşky ýüzleri gysyşa, içini dartgynlyga salýar. Şeýle stres stakanyň döremegine sebäp bolýar, br ...
  Koprak oka