Temperli aýna
Temperirlenen ýa-da berkidilen aýna, adaty aýna bilen deňeşdirilende güýjüni ýokarlandyrmak üçin gözegçilik edilýän termiki ýa-da himiki bejergiler bilen gaýtadan işlenýän howpsuzlyk aýnasynyň bir görnüşidir. Temperatura daşky ýüzleri gysyşa, içini dartgynlyga salýar. Şeýle stresler, aýna döwülende, tabak aýnasynyň (dykylan aýna ýaly) ownuk böleklere bölünmeginiň ýerine ownuk granulalaryň böleklerine çökmegine sebäp bolýar. Däneli bölekleriň şikeslenmegine az ähtimallygy bar.
Howpsuzlygy we berkligi netijesinde gyzgyn aýna, ok geçmeýän aýnanyň bir bölegi hökmünde ýolagçy ulagynyň penjireleri, duş gapylary, binagärlik aýna gapylary we stollary, sowadyjy gaplar, jübi telefonynyň ekran goragçylary ýaly dürli talap edilýän programmalarda ulanylýar. çümmek maskalary, dürli görnüşli tabaklar we gap-gaçlar.
Sypatlar
Temperirlenen aýna dykylan (“yzygiderli”) aýnadan dört esse güýçlidir. Önümçilik döwründe içki gatlagyň has uly gysylmagy, aýnanyň üstündäki dartyş stresleri bilen deňagramlaşdyrylan aýnanyň üstündäki gysyjy stresleri döredýär. Doly temperaturaly 6 mm galyňlykdaky aýnada iň az ýerüsti gysyş 69 MPa (10 000 psi) ýa-da 67 MPa-dan az bolmadyk gyrasy gysyş bolmaly (9 700 psi). Howpsuzlyk aýnasy hökmünde kabul edilmegi üçin ýerüsti gysyjy stres 100 megapaskaldan (15,000 psi) geçmeli. Surfaceerüsti stresiň ýokarlanmagy netijesinde, aýna hiç wagt döwülmese, ýiti tegelek böleklerden tapawutlylykda ownuk tegelek böleklere bölünýär. Bu häsiýet, ýokary basyşly we partlama garşy programmalar üçin gyzgyn aýnany howpsuz edýär.
Hut şu gysyjy ýerüsti stres, gyzgyn aýnany güýçlendirýär. Sebäbi içerki stres ýok diýen ýaly dykylan aýna, adatça mikroskopiki ýer böleklerini emele getirýär we ýerüsti gysylma ýok bolsa, aýna dakylýan islendik dartyş ýeriň üstünde dartgynlylygyň döremegine sebäp bolup biler. Bir döwük köpelip başlansoň, dartgynlyk ýaryşyň ujunda hasam jemlenip, materialdaky ses tizliginde köpelmegine sebäp bolýar. Netijede, dykylan aýna näzikdir we tertipsiz we ýiti böleklere bölünýär. Beýleki bir tarapdan, gyzgyn aýnadaky gysyjy streslerde kemçilik bar we onuň ýaýramagynyň ýa-da giňelmeginiň öňüni alýar.
Islendik kesmek ýa-da üwemek, gyzdyrmazdan ozal edilmeli. Kesilenden soň kesmek, üwemek we ýiti täsirler aýnanyň döwülmegine sebäp bolar.
Temperaturanyň netijesinde ýüze çykýan dartyş nagşyny optiki polýarizator arkaly görmek bolýar, meselem bir jübüt polýarizasiýa günlük äýnegi.
Ulanylyşy
Güýç, ýylylyk garşylygy we howpsuzlygy möhüm pikirler bolanda gyzgyn aýna ulanylýar. Mysal üçin, ýolagçy ulaglarynda üç talap hem bar. Açyk howada saklanýandyklary sebäpli, hemişe ýyladyş we sowadyş, şeýle hem ýylyň dowamynda howanyň düýpgöter üýtgemegi bolýar. Mundan başga-da, daş ýaly ýol galyndylaryndan we ýol hadysalaryndan ownuk täsirlere garşy durmalydyrlar. Uly, ýiti aýna şkaflar ýolagçylara goşmaça we kabul ederliksiz howp abandyrýandygy sebäpli, döwülen aýna bölekler gödek we esasan zyýansyz bolar ýaly gyzgyn aýna ulanylýar. Windel ekrany ýa-da şemal aýnasy laminirlenen aýnadan ýasalýar, gapdal penjireler we yzky aýna penjireleri adatça gyzgyn aýna bolanda döwülende böleklere bölünmez.
Temperaturaly aýnanyň beýleki adaty goşundylary:

  • Balkanyň gapylary
  • Sport desgalary
  • Basseýnler
  • Fasadlar
  • Duş gapylary we hammam ýerleri
  • Sergi meýdançalary we displeýler
  • Kompýuter diňleri ýa-da gaplar

Binalar we desgalar
Temperirlenen aýna binalarda gurulmadyk gurnamalar üçin (çarçuwasyz aýna gapylar), gurluş taýdan ýüklenen goşundylar we adam täsir eden ýagdaýynda howply boljak beýleki programmalar üçin hem ulanylýar. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynda gurluşyk kodlary birnäçe asmanda, gapylaryň we basgançaklaryň golaýynda, poluň derejesine çenli uzalyp gidýän uly penjireler, süýşýän gapylar, liftler, ýangyn söndüriji paneller we basseýnleriň golaýynda temperatura ýa-da laminirlenen aýna talap edýär.
Öý hojalygynyň ulanylyşy
Öýde gyzgyn aýna hem ulanylýar. Käbir adaty öý mebelleri we gyzgyn aýnany ulanýan enjamlar çarçuwasyz duş gapylary, aýna stoluň üstleri, aýna tekjeleri, kamin üçin aýna we aýna.
Iýmit hyzmaty
“Rim-tempered”, aýnanyň ýa-da tabagyň gyrasy ýaly çäkli meýdanyň mylaýymdygyny we azyk hyzmatynda meşhurdygyny görkezýär. Şeýle-de bolsa, güýç we termiki zarba garşylygy görnüşinde artýan peýdalary getirip biljek doly temperaturaly / berk içilen içgi erginini hödürleýän hünärmen öndürijiler hem bar. Käbir ýurtlarda bu önümler öndürijilik derejesini ýokarlandyrmagy ýa-da güýçli ulanylmagy sebäpli has ygtybarly aýna talap edilýän ýerlerde görkezilýär.
Temperirlenen aýna, esasanam Angliýada we Awstraliýada döwülen aýnanyň ýarag hökmünde ulanylmagynyň öňüni almak üçin barlarda we barlarda ulanylyşynyň artandygyny gördi. Arakesmeleri azaltmak we howpsuzlyk standartlaryny ýokarlandyrmak üçin gyzgyn aýna önümlerini myhmanhanalarda, barlarda we restoranlarda tapyp bilersiňiz.
Nahar bişirmek we bişirmek
Nahar bişirmek we bişirmek üçin gyzgyn aýnanyň käbir görnüşleri ulanylýar. Öndürijiler we markalar Glasslock, Pyrex, Corelle we Arc International. Bu, peçiň gapylary üçin ulanylýan aýnanyň görnüşidir.
Önümçilik
Temperirlenen aýna termal temperatura prosesi arkaly dykylan aýnadan ýasalyp bilner. Aýna, 564 ° C (1,047 ° F) -dan 620 ° C (1,148 ° F) çenli ýokary gyzdyrýan peçiň üsti bilen rolik stoluna ýerleşdirilýär. Soňra aýna mejbury howa gurallary bilen çalt sowadylýar, içki bölegi bolsa gysga wagtlap akýar.
Beýleki bir himiki berkitme prosesi, aýnanyň üstündäki natriý ionlarynyň kaliý ionlary (30% uludyr) bilen çalşylmagy, aýnanyň hammamyna çümdürilmegi bilen iň azyndan 0,1 mm galyňlykdaky aýnanyň üst gatlagyny gysmaga mejbur edýär. eredilen kaliý nitraty. Himiki taýdan berkitmek, ýylylyk temperaturasy bilen deňeşdirilende berkligi ýokarlandyrýar we çylşyrymly şekilli aýna zatlara ulanylyp bilner.
Adetmezçilikleri
Temperirlenen aýna gyzdyrmazdan ozal ululykda kesilmeli ýa-da şekillendirilmeli we gyzdyrylansoň gaýtadan işlenip bilinmez. Aýnadaky gyralary ýa-da buraw deşiklerini ýylatmak, temperatura başlamazdan ozal amala aşyrylýar. Aýnadaky deňagramly stresler sebäpli islendik bölege zeper ýetmegi, äýnegiň kiçijik böleklere bölünmegine sebäp bolar. Dartyş stresiniň iň uly ýeri bolan aýnanyň gyrasyna zeper ýetmegi sebäpli aýna döwülip bilýär, ýöne aýna paneliniň ortasyna gaty täsir eden ýagdaýynda ýa-da täsir jemlenen ýagdaýynda döwülmegi hem bolup biler. (meselem, stakany gaty nokat bilen urmak).
Temperaturaly aýnany ulanmak käbir ýagdaýlarda aýnanyň çarçuwasynda şkaflary goýman, gaty täsirlere doly ýykylmagy sebäpli howpsuzlyk howpuny döredip biler.
Temperaturaly aýnanyň üstü, eger bu amaldan peýdalanan bolsa, tekizleýji rolikler bilen kontakt sebäpli dörän tolkunlary görkezýär. Bu tolkun inçejik gün öýjüklerini öndürmekde möhüm mesele. Floüzýän aýna prosesi, dürli ýalpyldawuk programmalar üçin alternatiw hökmünde pes ýoýulýan listleri gaty tekiz we parallel ýüzler bilen üpjün etmek üçin ulanylyp bilner.
Nikel sulfidiniň kemçilikleri, öndürilenden birnäçe ýyl soň gyzgyn aýnanyň öz-özünden döwülmegine sebäp bolup biler.


Iş wagty: Iýul-20-2020