Kondensasiýa

Aýna gapy holodilnikleriniň ýokary çyglylygy bolan ýerlerde aýnanyň daşynda kondensasiýa (suw) emele getirýändigini bilýärdiňizmi? Bu diňe bir erbet görünmek bilen çäklenmän, gaty agaç poluňyzda suwuň emele gelmegine, düzedip bolmajak zeper ýetmegine ýa-da kafel pollaryň howply süýşmegine sebäp bolup biler.

Aýna gapy holodilnik satyn alanyňyzda köpler muňa düşünenoklar, öňki aýna gapyda bolşy ýaly diňe dükanlarda we dükanlarda söwda sowadyjy üçin ulanylýardy. ähli jaýlarda zerur we zerur neşir.

Howada suw (çyglylyk) bolanda kondensasiýa emele gelýär we holodilnikiň içi sowuk bolansoň, aýna hem sowuk bolýar we holodilnikiň daşyndaky çygly howa bilen utgaşmak, irdenki ýaly suwuň döremegine sebäp bolýar. içki jaýyň penjireleriniň duman bolandygyny görüň, aýna daşardan şeýle bir sowuk welin, içerde suw emele gelýär.

Köpler bu meselä garşy göreşmäge synanyşmaýandygy sebäpli, şu günlerdäki zatlar hakda düşünje bermek üçin käbir esasy bellikleri etdik;

1. Adaty aýna bilen adaty goşa syrçaly (2 x paneli) holodilnikler takmynan 50-55% çyglylykda kondensirlenip başlar, bu bazar standarty we bular 65-70% -den gowrak zada suw guýar.

2. Üç gatly syrçaly enjamlar has gowy işleýär, sebäbi öňdäki panel sowuk bolmaýar, sebäbi 2 däl-de 3 x gatlak bar, şonuň üçin kondensasiýa emele gelmezden ozal 60-65% gaty gowy.

3. Soňra LOW E aýnasyna geçýäris, bu aýna üstünde ýylylyk şöhlelerini 70% has gowy görkezýän aýratyn örtükdir, esasan sowuklygy has gowy saklaýar we daşky aýnanyň has ýyly bolmagyna kömek edýär. Köplenç LOW E kondensasiýa emele gelmänkä 70-75% -e ýeter.

4. “Argon Gas Fill” - bu amal köp bölümde bolup, 2 stakan gazyň arasynda bir gatlak üpjün edýändigi üçin öň aýnany sowukdan goramaga kömek edýär, ýokardakylaryň haýsydyr biri bilen birleşse azyndan 5% kömek eder. çyglylyk emele gelmezden ozal.

5. atedyladylan aýna - Aýnadaky kondensasiýany 100% saklamagyň ýeke-täk usuly gyzdyrylan aýna. Bu takmynan 50-65 Watt güýji bilen pes woltly elektrik bilen zarýad alýan filmi ulanýar, şonuň üçin bu enjamyň energiýa sarp edilişiniň azyndan iki esse köp bolmagy energiýanyň 3 essesidir. Şeýle-de bolsa, bu, bedeniň ýa-da gapynyň çarçuwasyndaky kondensasiýany duruzyp biler.

6. Bedeniň we gapynyň çarçuwasyndaky kondensasiýa arzan enjamlarda gaty ýygydyr. Içki bedeniň izolýasiýasynyň köpüklemek prosesi köp zawodlarda gaty şarpykly we köpükli iş, esasanam poslamaýan polat bolsa, köp kondensasiýa meselesine sebäp bolup biler. Sowuklyk henizem holodilnikden gapy çarçuwasynyň böleklerine we holodilnikleriň gyralaryna baryp biler, bu bolsa aýnanyňky ýaly kondensasiýa edip biler, şonuň üçin üpjün edijiňiziň hem örtügini üpjün etmek möhümdir. Kondensatoryň gyzgyn turba bölegini içki diwarlara geçirmek arkaly muňa garşy göreşmegiň ýollary bar.

 

Şeýlelik bilen, kondensasiýa barada gysga bir sapak boldy, şonuň üçin adamlar näme satyn alýandyklaryna düşünip bilmeýärler.


Iş wagty: Iýul-20-2020